Someone recently bought our

students are currently browsing our notes.

X

Commentary On Passages From Odyssey Books 13 To 18 Notes

Classics Notes > Early Greek Hexameter Poetry Notes

This is an extract of our Commentary On Passages From Odyssey Books 13 To 18 document, which we sell as part of our Early Greek Hexameter Poetry Notes collection written by the top tier of University Of Oxford students.

The following is a more accessble plain text extract of the PDF sample above, taken from our Early Greek Hexameter Poetry Notes. Due to the challenges of extracting text from PDFs, it will have odd formatting:

Odyssey Books 13-18 Book 13 Lines 292-329 "kerdaleos k' eii kai epiklopos os se parelthoi
en pantessi doloisi, kai ei theos antiaseie.
sxetlie, poikilometa, dolon at', ouk ar' emelles,
oud' en se per eon gaie, leksein apataon
295muthon te klopion, oi toi pedothen philoi eisin.
all' age, miketi tauta legometha, eidotes ampho
kerde', epei su men essi broton ox' aristos apanton
boule kai muthoisin, ego d' en pasi theoisi
meti te kleomai kai kerdesin: oude su g' egnos
300Pallad' Athinaiin, kourin Dios, e te toi aiei
en pantessi ponoisi paristamai ede phulasso,
kai de se Phaiekessi philon pantessin ethika,
nun au deur' ikomin, ina toi sun metin upheno
xremata te krupso, osa toi Phaiikes agauoi
305opasan oikad' ionti eme boule te noo te,
eipo th' ossa toi aisa domois eni poiitoisi
kede' anasxesthai: su de tetlamenai kai anagke,
mide to ekphasthai met' andron mete gunaikon,
panton, ounek' ar' elthes alomenos, alla siope
310pasxein algea polla, bias upodegmenos andron."
ten d' apameibomenos prosephi polumitis Odusseus: "argaleon se, thea, gnonai broto antiasanti,
kai mal' epistameno: se gar auten panti eiskeis.
touto d' egon eu oid', oti moi paros epii estha, 315eos eni Troie polemizomen uies Axaion.
autar epei Priamoio polin diepersamen aipen,
bemen d' en neessi, theos d' ekedassen Axaious,
ou se g' epeita idon, kouri Dios, oud' enoisa
nios emes epibasan, opos ti moi algos alalkois. 320all' aiei phresin esin exon dedaigmenon etor
elomin, eos me theoi kakotitos elusan:
prin g' ote Phaiekon andron en pioni demo
tharsunas te epessi kai es polin egages aute.
nun de se pros patros gounazomai---ou gar oio
325ekein eis Ithakin eudeielon, alla tin' allin
gaian anastrephomai: se de kertomeousan oio
taut' agoreuemenai, in' emas phrenas eperopeuses---
eipe moi ei eteon ge philin es patrid' ikano."

*

This passage is from the scene when Odysseus first arrives home in Ithaca, but Athena ensures that when he wakes up he does not initially recognise his homeland. She approaches him in disguise and this is an extract from the conversation that they have.

Buy the full version of these notes or essay plans and more in our Early Greek Hexameter Poetry Notes.